fbpx
Spóźnieni na Komisję radni dyskutowali o spadającej liczbie urodzeń!
Radni spóźnili się na posiedzenie Komisji Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego
Radni spóźnili się na posiedzenie Komisji Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego

Jeszcze w 2016 roku liczba urodzeń i zgonów w Mieście Gnieźnie była porównywalna. Urodziło się 673 dzieci, a zmarło 698 osób. Przez kolejne lata liczba urodzeń tylko spadała, a zgonów rosła. W 2023 roku urodziło się tylko 374 dzieci, a zmarły 802 osoby!

Zanim jednak posiedzenie Komisji rozpoczęło się, przewodnicząca Anna Krzymińska miała wątpliwości, czy je w ogóle zacząć! Na 7 radnych z tej Komisji na początku była obecna tylko przewodnicząca Anna Krzymińska i radna Beata Adamczyk.

Na tym posiedzeniu Komisji radni mieli do zaopiniowania dwa projekty uchwał, a żeby to zrobić potrzebnych było przynajmniej 4 radnych!

Po wykonaniu kilku telefonów do poszczególnych radnych, przez około pół godziny od rozpoczęcia obrad, które planowo zaczęły się o godz. 13.00, przybyło kolejnych 3 radnych: Marek Bartkowicz, Stanisław Dolaciński i Janusz Brzuszkiewicz.

Na posiedzeniu Komisji nieobecni byli radna Angelika Ślachcińska i radny Dariusz Banicki.

Posiedzenie Komisji Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego odbywa się raz w miesiącu!

Z niepokojącymi statystykami we wtorek, 20 lutego, na posiedzeniu Komisji Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miasta Gniezna zapoznali się radni.

Radnym informacje z zakresu spraw społecznych, zarządzania kryzysowego, urzędu stanu cywilnego i pomocy społecznej przekazali pracownicy Urzędu Miejskiego w Gnieźnie.

O zrealizowanych zadaniach zleconych z zakresu ewidencji ludności poinformował koordynator Referatu Spraw Obywatelskich Krzysztof Bereźnicki. Przekazał on, że w zeszłym roku zrealizowali łącznie 9 634 spraw, w tym m.in.: 2 415 spraw związanych z obowiązkiem meldunkowym, 1 183 sprawy związane z wydaniem (z mocy prawa) zaświadczeń dotyczących obowiązku meldunkowego, 1 288 spraw związanych z udostępnieniem danych w trybie jednostkowym z rejestru mieszkańców rejestru PESEL, rejestru dowodów osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi, 3 140 spraw związanych z usunięciem niezgodności w rejestrze PESEL i 177 sprawy związane z aktualizacją rejestru danych kontaktowych.

Koordynator Krzysztof Bereźnicki podał także, że liczba mieszkańców zameldowanych na terenie miasta Gniezna wyniosła na koniec 2023 roku 61 745 osób, w tym 60 976 osób zameldowanych na pobyt stały, 769 na pobyt czasowy oraz 337 cudzoziemców!

Zastępczyni kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Gnieźnie Anna Poterska przekazała, że w zeszłym roku sporządzili 2 790 aktów stanu cywilnego w tym: urodzenia 1 064, zgony1 422 i małżeństwa304. Jak zauważyła kierowniczka, z roku na rok spada liczba zawieranych małżeństw! Spada liczba ślubów konkordatowych, a obywatele decydują się tylko na ślub cywilny.

Dane statystyczne radnym przekazała także dyrektorka Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie Hanna Adamczak, która m.in. poinformowała, że rozpatrzyli 44 wnioski dotyczące dodatku węglowego i zrealizowali to świadczenie na kwotę 132 tys. zł, 11 wniosków dotyczących dodatku do źródeł ciepła dla gospodarstw domowych, a kwota świadczenia wyniosła 15 tys. zł, 500 wniosków dotyczących dodatku Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych, a świadczenie wyniosło 79 tys. 914 zł oraz 96 wniosków dotyczących dodatku do energii elektrycznej, a świadczenie zrealizowano na poziomie 127 tys. 500 zł.

Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych Krzysztof Kapciński przekazał radnym dane dotyczące zarządzania kryzysowego i ochrony informacji niejawnych m.in. dotyczące ilości wydanych decyzji, systemu wykrywania i ćwiczeń doskonalących.

Za przybycie na posiedzenie Komisji i przedstawienie radnym informacji dotyczących spraw społecznych podziękowała gościom przewodnicząca Anna Krzymińska!