fbpx
Miasto Gniezno zamierza pozyskać 14 mln zł na Adaptację do zmian Klimatu!
Prezydent Michał Powałowski i zastępczyni prezydenta Joanna Śmigielska
Prezydent Michał Powałowski i zastępczyni prezydenta Joanna Śmigielska

W poniedziałek, 13 maja, w Urzędzie Miejskim w Gnieźnie prezydent Michał Powałowski wraz ze swoją zastępczynią Joanną Śmigielską poinformowali, że Miasto Gniezno planuje realizować Projekt dotyczący działań adaptacyjnych związanych ze zmianami klimatu, na który zamierza pozyskać z Funduszy Europejskich dla Wielkopolski 2021-2027 około 14 mln zł!

Prezydent Michał Powałowski przekazał, że całkowita kwota projektu wyniesie przeszło 21 mln zł, a dofinansowanie około 14 mln zł!

Jak wspominałem w kampanii, bardzo zależy mi, aby Gniezno stało się miastem zielonym, aby miejsca do tej pory zapomniane czy mniej używane stały się dostępne dla naszych mieszkańców! Modernizacji wymaga także system kanalizacji i naturalnej retencji oraz zatrzymania wód opadowych, stąd też nasz wniosek o 14 milionów dofinansowania w ramach ZITu, całość naszych miejskich działań opiewa na kwotę 21 milionów złotych. Zadania, o których mówimy, były punktami mojego programu wyborczego i teraz przyszedł czas, aby rozpocząć ich realizację!” 

– powiedział prezydent Michał Powałowski

W ramach Projektu planowane są następujące działania:

Budowa zielonego skweru przy ul. Słomianka,

budowa kanalizacji deszczowej:
Jezioro Jelonek, ul. Jeziorna, ul. Słomianka;

budowa kanalizacji deszczowej:
ul. Jeziorna, ul. Łaskiego i ul. Tumska

Zadanie obejmuje wykonanie skweru z ogrodem infiltrującym, z nasadzeniami drzew, krzewów i niskiej zieleni oraz montażem elementów małej architektury. W ramach zadania wykonane zostaną odcinki sieci kanalizacji deszczowej w celu odwodnienia ulic: Jeziorna, Słomianka, Łaskiego i Tumska!

Modernizacja skweru
przy ul. Łubieńskiego

W ramach zadania przewidziano zdjęcie nawierzchni nieprzepuszczalnych oraz wprowadzenie wyłącznie nawierzchni mineralnych przepuszczalnych dla wód opadowych. Zadanie obejmuje także: nasadzenia roślinności, montaż elementów małej architektury, wykonanie zielonej wiaty przystankowej, toalety publicznej, ogrodu deszczowego!

Zagospodarowanie zielenią
i małą architekturą
fragmentu ul. Tumskiej w Gnieźnie

Zadanie obejmuje wprowadzenie terenów zieleni poprzez odbrukowanie fragmentów ul. Tumskiej, wprowadzenie wyniesionych gazonów dla zieleni, wprowadzenie zieleni w układzie piętrowym, wprowadzenie nowych nasadzeń niskich drzew oraz dekoracyjnych krzewów i bylin, montaż nowych elementów małej architektury: ławki i siedziska. To bardzo turystyczne miejsce w Gnieźnie, które tylko zyska na powstaniu strefy zielonej – nie tylko ze względu na estetykę ale i zmniejszenie tzw. wyspy ciepła

Wykonanie Parku Kieszonkowego
pomiędzy
ul. Kościuszki i ul. Dworcową

Zadanie obejmuje przekształcenie zdegradowanego terenu w centrum miasta w park kieszonkowy. Zachowany zostanie cenny drzewostan. Roślinność ruderalna zostanie zastąpiona układami ozdobnych nasadzeń drzew, krzewów, pnączy oraz bylin. Wykonana zostanie łąka kwietna. Zaplanowano także montaż elementów małej architektury!

Modernizacja skweru
na Os. Kazimierza Wielkiego

Zadanie obejmuje demontaż istniejących elementów zagospodarowania oraz rozbiórki nawierzchni, oczyszczenie terenu z zanieczyszczeń, gospodarkę istniejącym drzewostanem, budowę ogródka społecznego, pojawienie się strefy piknikowej, budowę elementów małej architektury, budowę ciągów komunikacyjnych z nawierzchni mineralnej, montaż elementów siłowni plenerowej, nasadzenia drzew, krzewów i bylin, wykonanie na pozostałym terenie nawierzchni trawiastej!

Zastępczyni prezydenta Joanna Śmigielska powiedziała m.in. o zadaniach dotyczących budowy kanalizacji deszczowej!

Zadania może mniej efektowne niż skwery i parki, ale także bardzo ważne i konieczne – to także te dotyczące naturalnej retencji, aby sytuacje, które mieliśmy okazję obserwować kilka miesięcy temu, więcej się nie powtórzyły! Stąd też we wniosku zawarliśmy działania związane właśnie z obiegiem wody w naszym mieście!” 

– zaznaczyła zastępczyni prezydenta Joanna Śmigielska

Działania planowane w ramach Projektu:

Budowa kanalizacji deszczowej
w Parku Miejskim,
ul. Parkowa, pompownia

W ramach zadania zaplanowano budowę pompowni wód deszczowych z rurociągiem tłocznym biegnącym od sztucznego zbiornika p.poż. do stawu w Parku Miejskim!

Zwiększenie retencji stawów
wraz z działaniami rewitalizacyjnymi
w Parku im.
Generała Władysława Andersa
w Gnieźnie

Zadanie obejmuje przebudowę stawu nr 1 oraz przebudowę stawu nr 2 (pogłębienie i odmulenie stawów, wykonanie skarp, budowa rurociągu pomiędzy stawami oraz wylotów kanalizacji deszczowej)!

Zagospodarowanie wód opadowych
z obiektów użyteczności publicznej:
Przedszkole nr 8 do zbiornika retencyjnego
w Parku Trzech Kultur

Budowa kanalizacji deszczowej z wylotem do zbiornika retencyjnegozadanie obejmuje budowę systemu umożliwiającego zagospodarowanie wód opadowych z dachów i placu dojazdowego do Przedszkola nr 8 w Gnieźnie odprowadzenie ich do zbiornika retencyjnego w Parku Trzech Kultur!

Promocja i edukacja

Zadania edukacyjne obejmować będą działania na rzecz poprawy świadomości ekologicznej mieszkańców obszaru funkcjonalnego Miasta Gniezna w zakresie racjonalnego korzystania z zasobów środowiskowych, ochrony i przeciwdziałania skutkom zmian klimatycznych.

Działania edukacyjne wypracowane zostały i realizowane będą w partnerstwie ze Stowarzyszeniem: Polski Klub Ekologiczny, Okręg Wielkopolski Koło w Gnieźnie. Partner prowadzić będzie działania w szkołach, przedszkolach i placówkach senioralnych, z wykorzystaniem zakupionych materiałów (zbiorniki na deszczówkę, kompostowniki, sadzonki, tablice i pomoce edukacyjne).

Zadanie obejmuje także montaż 2 tablic edukacyjnych!

Zakładana całkowita wartość projektu to: 21 352 949,01 zł

Wnioskowana kwota dofinansowania wynosi: 14 100 571,81 zł

Projekt dofinansowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, Priorytet 2: Fundusze europejskie dla zielonej Wielkopolski, Działanie 2.6 Zwiększanie odporności na zmiany klimatu i klęski żywiołowe w ramach ZITOkres realizacji: 20.07.2023 roku30.06.2026 roku.